CÁC KHOA - NGÀNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 09 Khoa; 16 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Trường đang có 32 chuyên ngành ở bậc sau đại học (SĐH) và 16 ngành (52 chuyên ngành) đào tạo ở bậc đại học (ĐH): Toán học, Nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Vật lý, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất, Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Hải Dương học và Kỹ thuật Hạt nhân.


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PGS.TS. Trần Đan Thư (Trưởng khoa)
PGS.TS. Lê Hoài Bắc (Phó Trưởng khoa)
PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc (Phó Trưởng khoa)
ThS. Lâm Quang Vũ (Phó Trưởng khoa)


KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng (Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Trúc Phương (Phó Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Văn Tuấn (Phó Trưởng khoa)
.


KHOA ĐỊA CHẤT

TS. Nguyễn Kim Hoàng (Trưởng khoa)
TS. Phạm Trung Hiếu (Phó Trưởng khoa)
TS. Ngô Minh Thiện (Phó Trưởng khoa) 
.


KHOA TOÁN - TIN HỌC

GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Quang Vũ (Phó Trưởng khoa)
ThS. Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng khoa)


KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

TS. Huỳnh Hữu Thuận (Trưởng khoa)
ThS. Cao Trần Bảo Thương (Phó Trưởng khoa)
TS. Bùi Trọng Tú (Phó Trưởng khoa)


KHOA KHOA HỌC VẬT LIỆU

PGS.TS. Lê Văn Hiếu (Trưởng khoa)
TS. Hà Thúc Chí Nhân (Phó Trưởng khoa)
TS. Trần Thị Thanh Vân (Phó Trưởng khoa)
.


KHOA SINH HỌC & CNSH

TS. Nguyễn Trí Nhân (Quyền Trưởng khoa)
PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp (Phó Trưởng khoa)
TS. Quách Ngô Diễm Phương (Phó Trưởng khoa)
ThS. Trương Hải Nhung (Phó Trưởng khoa)


KHOA MÔI TRƯỜNG

PGS. TS. Tô Thị Hiền (Trưởng khoa)
TS. Ngô Thị Thuận (Phó Trưởng khoa)
TS. Lê Tự Thành (Phó Trưởng khoa)


BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ThS. Nguyễn Văn Thái (Q. Trưởng bộ môn)

KHOA HÓA HỌC

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Công Tránh (Phó Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Trí Hiếu (Phó Trưởng khoa)

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.