QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin về 3 công khai; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; giảng viên ...

Triết lý giáo dục

Học thuật; Sáng tạo; Phục vụ; Vì người học và Học tập suốt đời.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

BA CÔNG KHAI

Năm 2019-2020
 • Đề án tuyển sinh năm 2020
 • Công khai đội ngũ giảng viên file1 file 2
 • Công khai cơ sở vật chất năm học 2019-2020
 • Công khai báo cáo tài chính
 • Công khai khảo sát hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công 2020
 • Công khai chất lượng đào tạo Sau đại học
 • Cam kết chất lượng đào tạo Sau Đại học
 • Công khai thông tin chất lượng đào tạo Đại học năm học 2018-2019:
  Mẫu 18a
  Mẫu 18b
  Mẫu 18c
  Mẫu 18d
 • Cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2019-2020: 
  Mẫu 17a 
  Mẫu 17b

CÔNG KHAI khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy

Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2019
cslt.jpg
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.