Phòng Đào Tạo có chức năng tham mưu và giúp Hiệu Trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo đại học và cao đẳng; tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ và loại hình đào tạo bậc đại học, cao đẳng của Trường; tham mưu cho Hiệu Trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạ
 • Đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, ngành đào tạo, quy mô đào tạo, phương thức đào tạo và chương trình đào tạo.

  - Đề xuất các chính sách, chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy của giảng viên và bồi dưỡng, khuyến khích học tập của sinh viên.

  - Phối hợp với Ban Quản lý cơ sở xếp phòng học theo thời khóa biểu và kết quả đăng ký học phần. Đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng đào tạo.

  - Lập kế hoạch công tác đào tạo bao gồm lịch giảng dạy - học tập, thi - kiểm tra, tuyển sinh,... cho từng học kỳ và năm học. Phối hợp với các Khoa và các Bộ môn trực thuộc xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy - học tập, đề cương học phần, tài liệu học tập.

  - Tổ chức đăng ký học phần và tổ chức thi, kiểm tra các học phần kiến thức đại cương (Các khoa tổ chức thi, kiểm tra các học phần giai đoạn chuyên ngành, bảo vệ luận văn tốt nghiệp).

  - Phối hợp với các Khoa mời giảng viên thỉnh giảng, kê khai giờ giảng của các giảng viên trong từng học kỳ (Các Khoa có trách nhiệm phân công giảng viên giảng dạy các học phần thuộc Khoa phụ trách). Phối hợp lập thời khóa biểu từng học kỳ (Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu các học phần đại cương, học phần chung. Các khoa lập thời khóa biểu các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành).

  - Quản lý và xác nhận các tài liệu, dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên. Xử lý sinh viên về học vụ. Kiểm tra việc phân chuyên ngành cho sinh viên; thi và làm luận văn tốt nghiệp. Phối hợp với Khoa xét tốt nghiệp cho sinh viên.

  - Phối hợp với Ban Thanh tra giám sát công tác giảng dạy - học tập và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập.

  - Quản trị và phát triển các phần mềm quản lý đào tạo đại học, cao đẳng.

  - Quản lý các nội dung thông tin đào tạo đại học.

Lãnh đạo phòng:
 • TS Trần Thái Sơn - Trưởng phòng
 • ThS Lê Văn Lai – Phó Trưởng Phòng
 • ThS Phạm Thị Thuận – Phó Trưởng Phòng
Chuyên viên:
  • Nguyễn Kim Dung
  • Trần Quang Đức 
  • Phạm Khắc Luân 
  • Lê Trương Kiều Oanh
  • Tiêu Thảo Trang
  • Trần Phước Tâm

THÔNG BÁO

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CAO ĐẲNG

TÂN SINH VIÊN

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.