Thông báo nghỉ học môn TTHCM lớp 16TTH1, 16TTH2

Phòng đào tạo thông báo đến lớp 16 TTH nghỉ học môn học sau (do gv bệnh):

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ghi chú

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16TTH1

cs2:E106

3

6

3

nghỉ 30/1/2018

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16TTH2

cs2:E205

4

6

3

nghỉ 31/1/2018

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.