Thời khóa biểu HK1/2017-2018 bậc cao đẳng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 15CK, 16CK ( HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018) (Thời gian học từ 04/09/2017 đến 17/12/2017)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 17CK ( HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018) (Thời gian học từ 21/08/2017 đến 03/12/2017)

 

Tất cả các lớp xem thời khóa biểu các lớp tại đây  hay tại đây.

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.