Quyết định ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập từ NH 2022-2023

  • Quyết định 423/QĐ-KHTN ngày 16/03/2023 và Quy định về HBKK ban hành kèm theo quyết định 423/QĐ-KHTN: xem tại đây
  • Quyết định bãi bỏ Quyết định 593/QĐ-KHTN ngày 20/6/2022 ban hành Quy định về xét cấp HBKK: xem tại đây

Quyết định 423/QĐ-KHTN và Quy định ban hành kèm theo có hiệu lực từ năm học 2022-2023.

 

 

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.