Thông báo đổi phòng học môn XS thống kê lớp 17CTT

 Phòng học môn TH XSTK áp dụng từ tuần lễ 08/10/2018:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT2A cs2:PMT_NĐH4.3->4.6 5 1 2.5
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT4A cs2:PMT_NĐH4.6->4.3 5 1 2.5
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT2C cs2:PMT_NĐH4.3->4.6 5 3.5 2.5
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT4B cs2:PMT_NĐH4.6->4.3 5 3.5 2.5
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.