Thông báo đổi phòng học môn PLĐC/16HOH1

 
 Lịch này chỉ áp dụng ngày thứ tư 7/11/2018:
  
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BAA00004 Pháp luật đại cương 16HOH1 cs1:E403->GD1 4 7 3
 
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.