Thông báo dời lịch học môn NM CNTT2/18CTT1

Do có việc đột xuất nên cô Bảo Trân dời thòi gian học môn NM Công nghệ thông tin 2 sang tuần lễ 25//02/2019.

Sáng thứ 4 (20/02) lớp 18 CTT1 nghỉ học môn này.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.