Thông báo dời ngày học Khoa học trái đất lớp 18TTH

Học phần Khoa học trái đất lớp 18TTH bắt đầu học từ ngày 02/03/2019.

Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
GEO00002 Khoa học trái đất 18TTH cs2:E304 7 1 2.5 Địa chất 28 25/02/2019
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.