Thông báo nghỉ học môn Vi tích phân 1C vào sáng 31/3/2019

THÔNG BÁO
Do Trường tổ chức thi đánh giá năng lực nên sv nghỉ học vào sáng chủ nhật 31/03/2019.
 
Mã mh Tên môn học Lớp tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00001 Vi tích phân 1C 18_HL1 LT cs2:E203 CN 1 3
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.