Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 1 lớp 20CSH thứ 4 (04/11)

Lớp công nghệ sinh học Khóa 2020 nghỉ thứ tư tuần này, tuần sau sẽ học bình thường ạ
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.