Thông báo nghỉ học sáng CN 28/03/2021

Ngày 28/3/2021, lớp học sau đây nghỉ:
 
nh hk nganh TenNganh mamh lop tenmh Thu TietBD Sotiet Phong
20-21 2 D460101 Toán học MTH00001 20_1 Vi tích phân 1C 8 1 4 cs2:E204
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.