Thông báo đăng ký học phần HK1/2022-2023 dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt - Pháp

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp

Các ngành: CNKT Hóa học, Hóa học, CN Sinh học, Sinh học,
 Điện tử viễn thông và Khoa học Môi trường

         Căn cứ kế hoạch giảng dạy - đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên từ khóa 2021 trở về trước thuộc chương trình Chất lượng cao, Liên kết Việt-Pháp về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng HK1/2022-2023 như sau:

  1. Thời gian đăng ký:

Nội dung thực hiện

Ngành học

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

ĐKHP

CNKTHH, Hóa học (CLC, VP)

30/08/2022

31/08/2022

ĐKHP

Sinh học, CN Sinh học, ĐTVT, Môi trường

06/09/2022

08/09/2022

Điều chỉnh ĐKHP

CNKTHH, Hóa học (CLC, VP)

12/09/2022

13/09/2022

Điều chỉnh ĐKHP

Sinh học, CN Sinh học, ĐTVT, Môi trường

19/09/2022

20/09/2022

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ (kể cả học lại/cải thiện).
  1. Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2022-2023:

Ngành học

Khóa học

Ngày bắt đầu

Công nghệ kỹ thuật hóa học

2020, 2021

05/09/2022

2019, 2022

10/10/2022

Hóa học (CLC và VP)

2021 trở về trước

05/09/2022

2022

10/10/2022

Công nghệ Sinh học, Sinh học, ĐTVT, KHMT

2021 trở về trước

12/09/2022

2022

10/10/2022

Lưu ý:  

 

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.