Thông báo gia hạn thời gian cập nhật thông tin chuyên ngành

Phòng đào tạo mở portal cho SV Khóa 2015 cập nhật thông tin chuyên ngành đến ngày 19/8/2018.

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.