Thông báo nghỉ học sáng Chủ nhật lớp 19HCB

Do GV bận dự hội thảo nên môn học sau nghỉ học vào sáng ngày 08/11/2020
 
CHỦ NHẬT
 
Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin
Phạm Trọng Nghĩa
 
7h30-11h30
 
F301
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.