Thông báo lớp 20HCB2 nghỉ học AV3 ngày 02/11/2020

Thứ hai 02/11/2020 lớp 20HCB2 được nghỉ học Anh văn 3. GV sẽ dạy bù sau. 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.