Thông báo dời giờ học Anh văn 3, lớp 20HCB2 - Liên thông đại học

 THÔNG BÁO
 
 Các SV có MSSV: 20424121->20424124 học lớp 20HCB2 chú ý:
 
 Giờ học Anh Văn 3 trong tháng 11/2020 bắt đầu từ 18g30-20g50. GV sẽ có kế hoạch dạy bù sau.
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.