Thông báo đổi phòng học lớp 21HCB - LTĐH

Do dãy nhà E sẽ tiến hành sửa chữa nên lớp AV4 thay đổi phòng học như sau:

- Anh văn 4/21HCB1: E301 => I42
Anh văn 4/21HCB2: E30=> I44
 
Áp dụng từ tuần 08/08/2022 đến hết học kỳ.
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.