Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc lớp 18CK1

 Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc lớp 18CK1

 

Từ ngày 27/8/2018 môn Toán rời rạc học tại phòng E403.

 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng
18CK1 TTH063 Toán rời rạc Nguyễn Khánh Tùng T6 9-12 E403

 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.