Thông báo dời lịch học môn Mạng máy tính/17CK1, 17CK3

Do có việc đột xuất nên cô Bảo Trân dời thòi gian học môn Mạng máy tính sang tuần lễ 25//02/2019.

Sáng thứ 2 (18/02) lớp 17CK1, 17CK3  nghỉ học môn này.

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.