Thông báo thay đổi phòng học lớp 17CK1, 17CK3 ngày 22/4/2019

THÔNG BÁO
Ngày 22/4/2019 lớp 17CK1, 17CK3 học tại phòng E404.
 
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng mới 
Áp dụng ngày 22/4/2019
17CK3 CTT102 Cơ sở dữ liệu Tiết Gia Hồng T2 1 - 3 E404
17CK1 CTT103 Hệ điều hành Lê Ngọc Thành T2 4 - 6 E404


© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.