Thay đổi phòng học môn VLH023/L1 bậc cao đẳng

Phòng học mới môn Điện từ, Quang – Lượng tử – Nguyên tử như sau:
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Tuần áp dụng
L1 VLH023 Điện từ, Quang – Lượng tử – Nguyên tử Võ Nguyễn Như Liễu Huỳnh Nguyễn Phong Thu T7  7-10 E404->C33 09/09/2019
 
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.