Danh sách các lớp học phần bị huỷ ở HK3/2020-2021 - bậc cao đẳng

SV vào link sau đây để xem các học phần huỷ do ít sv đăng ký:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=13809

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.