Văn bản pháp quy về tổ chức hoạt động pháp chế

  • Nghị định 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 07 năm 2011 quy định về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • Công văn 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong cơ sở giáo đục dại học
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CV 3878-BGĐT-PC.docx)CV 3878-BGĐT-PC.docx 15 kB28-11-201828-11-2018
Download this file (ND 55-2011.doc)ND 55-2011.doc 98 kB28-11-201828-11-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.