Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt chiến lược 2016 -2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngày 23/06/2017 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chiến lược 2016 -2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với các nội dung đính kèm, bao gồm:

-Tầm nhìn;

- Sứ mạng;

- Mục tiêu giáo dục;

- Triết lý giáo dục và các giá trị cơ bả;

- Mục tiêu trọng tâm;

- Nội dung chiến lược và giải pháp triễn khai chiến lược;

- Bộ chỉ tiêu kế hoạch chiên lược giai đoạn 2016 -2020(KPIs).

 

File đính kèm.

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.