Chuyển giao kỹ thuật Aquaponics trồng rau nuôi cá cho “Aquaponics Tây Ninh Farm”

Một số kết quả ban đầu của Trung tam RCHAA chuyển giao kỹ thuật Aquaponics trồng rau nuoi cá cho “Aquaponics Tây Ninh Farm” 

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.