Mẫu biểu quy định của Sở KH&CN Tp. HCM

          1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ (Mẫu của Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh)

            Theo mẫu biểu quy định của Sở KH&CN Tp. HCM
         2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ
 
            Dự toán kinh phí (03 bản)
            Giấy đề nghị đóng quản lý phí (01 bản)
            Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản mua Vật tư/VPP/In ấn/... (01 bản)

                  Thông tin xuất hóa đơn để thanh toán:

                            Tên đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

                            Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

                            Mã số thuế: 0303591707

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Trong trường (01 bản)

            Biên Bản bàn giao kết quả của chủ nhiệm (01 bản) bấm kèm báo cáo kết quả/sản phẩm thuê khoán
            Biên bản bàn giao kết quả của thành viên (01 bản) bấm kèm báo cáo kết quả/sản phẩm thuê khoán
           
Lưu ý tùy thời điểm ký mà chọn theo giấy ủy quyền trong thông tin đại diện Bên A trong HĐ và BB thuê khoán cho phù hợp thời gian:
Người đại diện:  TRẦN MINH TRIẾT. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ø Từ 01/8/2018-31/10/2019: Theo Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng số 739B/UB-KHTN ký ngày 30/7/2018.

Ø Từ 01/11/2019-14/3/2021: Theo Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng số 1281/UQ-KHTN ký ngày 07/10/2019.

Ø  Từ 15/3/2021-17/11/2021: Theo Giấy ủy quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách số 202B/GUQ-KHTN ký ngày 15/3/2021. 

Ø  Từ 18/11/2021-nay: Theo Giấy ủy quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách số 283B/GUQ-KHTN ký ngày 17/11/2021. 

Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài (01 bản)

Giấy đề nghị thanh toán phí công tác + Bảng ký nhận phụ cấp lưu trú (01 bản)

          3. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
 
               Thời gian báo cáo quyết toán và mẫu biểu thực hiện theo quy định của Sở KH&CN Tp. HCM
  

         4. HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

             HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU (SỞ KH-CN)
          
          6. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ SAU KHI NGHIỆM THU CUỐI KÌ ĐỀ TÀI SỞ KH&CN TP.HCM
 
             HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NCKH TẠI TT THÔNG TIN CỦA SỞ
             HƯỚNG DẪN SỐ LƯỢNG GIAO NỘP SAU 15 NGÀY NGHIỆM THU
             MẪU 5:  PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU)
 
          7. VĂN BẢN KHÁC
 
            Mẫu phiếu đề nghị gia hạn (04 bản) 
            Mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài 
         
 
       
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((27.02.2019) MẪU ĐƠN XIN GIA HẠN ĐT.doc)(27.02.2019) MẪU ĐƠN XIN GIA HẠN ĐT.doc 35 kB26-03-202026-03-2020
Download this file (1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NCKH TẠI TT THÔNG TIN CỦA SỞ.pdf)1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NCKH TẠI TT THÔNG TIN CỦA SỞ.pdf 214 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (2. HƯỚNG DẪN SỐ LƯỢNG GIAO NỘP SAU 15 NGÀY NGHIỆM THU.docx)2. HƯỚNG DẪN SỐ LƯỢNG GIAO NỘP SAU 15 NGÀY NGHIỆM THU.docx 13 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (3. MẪU 5  PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc)3. MẪU 5 PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc 51 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (4. MẪU 8 PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc)4. MẪU 8 PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc 40 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (BÁO CÁO TÓM TẮT (SỞ KH-CN).doc)BÁO CÁO TÓM TẮT (MẪU SỞ KH&CN) 47 kB20-09-201920-09-2019
Download this file (BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - CHỦ NHIỆM.doc)BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - CHỦ NHIỆM.doc 40 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - THÀNH VIÊN.doc)BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - THÀNH VIÊN.doc 37 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN  - CHỦ NHIỆM.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - CHỦ NHIỆM.doc 44 kB19-01-202219-01-2022
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN  - THÀNH VIÊN.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - THÀNH VIÊN.doc 45 kB19-01-202219-01-2022
Download this file (DỰ TOÁN KINH PHÍ  THEO TT  55 (UPDATE 12.2021).xls)DỰ TOÁN KINH PHÍ THEO TT 55 (UPDATE 12.2021).xls 82 kB23-08-202223-08-2022
Download this file (GIẤY  ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NGUYÊN VẬT LIỆU.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NGUYÊN VẬT LIỆU.doc 36 kB26-05-202226-05-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐT SỞ CẤP CƠ SỞ.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐT SỞ CẤP CƠ SỞ.doc 39 kB26-03-202026-03-2020
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP QLP.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP QLP.doc 31 kB23-08-202223-08-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CÔNG TÁC THEO ĐỀ TÀI.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CÔNG TÁC THEO ĐỀ TÀI.doc 34 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÍ CÔNG TÁC + BẢNG KÝ NHẬN PHỤ CẤP LƯU TRÚ.docx)GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÍ CÔNG TÁC + BẢNG KÝ NHẬN PHỤ CẤP LƯU TRÚ.docx 26 kB26-06-202026-06-2020
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG.xls)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG.xls 39 kB26-05-202226-05-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÙ LAO HỌP HĐ NGHIỆM THU CƠ SỞ.docx)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÙ LAO HỌP HĐ NGHIỆM THU CƠ SỞ.docx 17 kB23-08-202223-08-2022
Download this file (HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU (SỞ KH-CN).doc)HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH - BÁO CÁO NHIỆM VỤ (MẪU SỞ KH&CN) 183 kB20-09-201920-09-2019
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN  - CHỦ NHIỆM.doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - CHỦ NHIỆM.doc 45 kB19-01-202219-01-2022
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN -  THÀNH VIÊN.doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - THÀNH VIÊN.doc 46 kB19-01-202219-01-2022
Download this file (MẪU  PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HẠNG MỤC ĐỀ TÀI NCKH.doc)MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HẠNG MỤC ĐỀ TÀI NCKH.doc 53 kB26-03-202026-03-2020
Download this file (MẪU A5  TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA CQCT.doc)MẪU A5 TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA CQCT.doc 52 kB03-06-202003-06-2020
Download this file (MẪU A6 - LLKH.doc)MẪU A6 - LLKH.doc 86 kB02-03-202002-03-2020
Download this file (MẪU DỰ TOÁN.xlsx)MẪU DỰ TOÁN.xlsx 54 kB02-03-202002-03-2020
Download this file (MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP.doc)MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP.doc 46 kB16-06-202016-06-2020
Download this file (MẪU XÁC NHẬN CHỈNH SỬA HỒ SƠ NGHIỆM THU (SỞ KH-CN).doc)MẪU XÁC NHẬN CHỈNH SỬA HỒ SƠ NGHIỆM THU 41 kB20-09-201920-09-2019
Download this file (MẪU_A1_THUYẾT MINH.doc)MẪU_A1_THUYẾT MINH.doc 130 kB02-03-202002-03-2020
Download this file (MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP SỞ.doc)MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP SỞ.doc 93 kB09-01-202009-01-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.