Mẫu hồ sơ đề tài NAFOSTED

Các mẫu hồ sơ cần cho đề tài do NAFOSTED tài trợ được sắp xếp theo từng giai đoạn của qui trình thực hiện đề tài

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  

          Xem hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ và mẫu biểu hồ sơ có trong Thông báo hàng năm trên trang web của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia:  http://www.nafosted.gov.vn

          
Các văn bản quy định về tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên:
– Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/)

 

– Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/)

–  Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019 của Hội đồng Quản lý Quỹ Phê duyệt Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-quy-ban-hanh/)

Ngày 09/8/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ đã ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019. Cụ thể như sau:

  1. Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín: gồm các tạp chí SCIE (thuộc Cơ sở dữ liệu Web of science) thuộc nhóm Q1-Q3 theo cập nhật mới nhất (tương tự như tiêu chí của Danh mục năm 2016). Danh mục gồm 6940 tạp chí.
  2. Danh mục tạp chí ISI có uy tín: gồm các tạp chí quốc tế uy tín thuộc SCI (thuộc Cơ sở dữ liệu Web of Science), được các HĐKH ngành lựa chọn (trên cơ sở các chỉ số ảnh hưởng khách quan, bao gồm JCR-WoS và SJR-Scimago). Danh mục gồm 2277 tạp chí.
  3. Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín: được các HĐKH ngành lựa chọn, đề xuất từ các tạp chí Quốc gia thuộc danh mục Scopus hoặc ACI hoặc được Hội đồng chức danh Giáo sư công nhận điểm tối đa từ 0.75 trở lên (Danh mục năm 2019). Danh mục gồm 60 tạp chí (đã bỏ tạp chí trùng lặp giữa các ngành). (Đính chính Danh mục tạp chí ngành Cơ học ngày 12/8/2019)

– Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt (https://nafosted.gov.vn/van-ban-quy-ban-hanh/)

– Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. (https://nafosted.gov.vn/van-ban-co-quan-khac/)

– Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hướng dẫn việc khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.  (https://nafosted.gov.vn/van-ban-co-quan-khac/)

 –  Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2018/11/2018-TT-71-2018-Hoi-nghi-doan-ra-doan-vao-1.pdf)

– Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. (https://nafosted.gov.vn/van-ban-co-quan-khac/)

2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)

 
 
 
 
 
 *HĐTK/BBTL ký vào thời gian từ 01/11/2019 đến nay thì thay thông tin Giấy ủy quyền mới của PHT trong các mẫu HĐTK/BBTL thành: Theo Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng số 1281/UQ-KHTN ký ngày 07/10/2019 
 
 

3. BÁO CÁO ĐỊNH KÌ - HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ                                                

Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo online trên hệ thống OMS của NAFOSTED, sau khi submit thì xuất in 01 bản gởi Phòng KHCN trình ký Cơ quan chủ trì và gởi nộp NAFOSTED.

 

4. HỒ SƠ NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)  

        Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo online trên hệ thống OMS của NAFOSTED, sau khi submit thì xuất in 02 bản gởi Phòng KHCN trình ký Cơ quan chủ trì và gởi nộp NAFOSTED 01 bản, Phòng KHCN giữ lại 01 bản lưu Thư viện Trường.

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.