Mẫu hồ sơ đề tài cấp Quốc gia

Các quy định và biểu mẫu của Bộ KH&CN về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia:

  1. Thông tư 07-2014-BKHCN - 26-5-2014 - Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
  2. Thông tư 09-2014-BKHCN - 27-5-2014 - Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia    
  3. Thông tư 23-2014-BKHCN - 19-9-2014 - Sửa đổi bổ sung TT 10-2014 về quy định tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
  4. Thông tư 11-2014-BKHCN - 30-5-2014 - Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
  5. Thông tư 12-2014-BKHCN - 30-5-2014 - Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN - Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định của Thông tư 08/2017/TT-BKHCN


2. HỒ SƠ NHẬN KINH PHÍ

Dự toán kinh phí - NN


3. BÁO CÁO ĐỊNH KÌ - HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

Xác nhận quyết toán kinh phí - Phòng KH-TC


4. HỒ SƠ NGHIỆM THU 

    Theo biểu mẫu quy định của Thông tư 11-2014-BKHCN

   Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu

   Đơn đề nghị nghiệm thu

   Trang bìa cuốn báo cáo nghiệm thu

Smile MỘT SỐ MẪU BIỂU THAM KHẢO KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHCN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC (KC)

Nhật ký đề tài, dự án
Quy chế chi tiêu đề tài, dư án
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 1
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 2
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 3
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 4

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÍ CÔNG TÁC + BẢNG KÝ NHẬN PHỤ CẤP LƯU TRÚ

 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÍ CÔNG TÁC + BẢNG KÝ NHẬN PHỤ CẤP LƯU TRÚ.docx)GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÍ CÔNG TÁC + BẢNG KÝ NHẬN PHỤ CẤP LƯU TRÚ.docx 26 kB26-06-202026-06-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.