GIỚI THIỆU VỀ CÁC KHOA

Trưởng khoa: TS. Đinh Bá Tiến
Phó trưởng khoa:
TS. Nguyễn Văn Vũ
TS. Lâm Quang Vũ
ThS. Văn Chí Nam
Trưởng khoa: PGS. TS. Huỳnh Văn Tuấn
Phó trưởng khoa:
PGS. TS. Trần Thiện Thanh
Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Trung Hiếu
Phó Trưởng khoa: TS. Nông Thị Quỳnh Anh


Trưởng khoa: PGS. TS. Mai Hoàng Biên
Phó trưởng khoa:
TS. Hoàng Văn Hà
ThS. Võ Đức Cẩm Hải
 
Trưởng khoa: TS. Bùi Trọng Tú
Phó trưởng khoa:
TS. Đặng Lê Khoa
ThS. Cao Trần Bảo Thương
Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân
Phó trưởng khoa:
PGS. TS. Hà Thúc Chí Nhân
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân
Phó trưởng khoa:
TS. Nguyễn Công Tránh
ThS. Nguyễn Thu Hương


Trưởng khoa: PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương
Phó trưởng khoa:
PGS. TS. Trương Hải Nhung
Trưởng khoa: PGS. TS. Đào Nguyên Khôi
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.