CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG


Trưởng phòng:
ThS. Phùng Quán

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Kim Chi
ThS. Phùng Lê Cang

Trưởng phòng:
TS. Trần Thái Sơn
Phó trưởng phòng: 

ThS. Lê Văn Lai
ThS. Phạm Thị Thuận

Trưởng phòng:
PGS.TS Nguyễn Tuyết Phương
Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Vinh

Trưởng phòng:
PGS. TS. Trần Văn Mẫn
Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Hoàng Chương

Trưởng phòng:
PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp
Phó trưởng phòng:
TS. Võ Hồng Hải

Trưởng phòng:
ThS. Lê Thị Nga

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi
ThS. Nguyễn Văn Tịnh
Ông Trần Đình Giang

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Trưởng phòng:
ThS. Phan Ngô Hoang

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan
CN. Hoàng Văn Hiệp

Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Thắm

Trưởng phòng:
ThS. Hà Minh Ninh

Phó trưởng phòng:
ThS. Trương Quan Thế

Trưởng phòng:
TS. Trịnh Thanh Đèo

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thiện Triều

Phó Trưởng phòng: 
ThS. Hoàng Thanh Tú
Ông Nguyễn Nhật Tài


Quyền giám đốc:
ThS. Lương Minh Hòa

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.