CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

ThS. Phan Ngô Hoang (Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Kim Chi (Phó Trưởng phòng)
TS. Trần Thái Sơn (Trưởng phòng)
ThS. Lê Văn Lai (Phó Trưởng phòng)
ThS. Phạm Thị Thuận (Phó Trưởng phòng)
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Xuân Vinh (Phó Trưởng phòng)
PGS. TS. Trần Văn Mẫn (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Hoàng Chương (Phó Trưởng phòng)

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp (Trưởng phòng)
TS. Võ Hồng Hải (Phó Trưởng phòng)
ThS. Lê Thị Nga (Trưởng phòng)
ThS. Phùng Lê Cang (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi (Phó Trưởng phòng)
Ông Trần Đình Giang (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan (Trưởng phòng)
Ông Hoàng Văn Hiệp (Phó Trưởng phòng)
ThS. Trần Vũ (Trưởng phòng)
ThS. Phạm Nguyễn Thùy Dương (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Huyền (Trưởng phòng)
ThS. Trương Quan Thế (Phó Trưởng phòng)
ThS. Hà Minh Ninh (Phó Trưởng phòng)
TS. Trịnh Thanh Đèo (Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang (Phó Trưởng phòng)
ThS. Phùng Quán (Trưởng phòng)
Lê Quang Viễn (Phó Trưởng phòng)
Ông Lương Minh Hòa (Quyền Giám đốc)

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.