giới thiệu

ccb.jpg
CCB
ccb
DANH SÁCH BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
1. Chủ tịch: Nhữ Đình Ngoạn
2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Du Sanh
3. UV BCH: Cao Ngọc Thuyết

TIN HOẠT ĐỘNG

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.