Image

- Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của Trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị.

- Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của Trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản: nhà cửa, đất đai, đường sá, sân bãi, cây xanh,... do các đơn vị quản lý sử dụng.

- Trực tiếp quản lý sử dụng tài sản chung của nhà trường. Tổ chức kiểm tra lập kế hoạch sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định. Ðề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm.

- Chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu xây dựng, mua sắm, sửa chữa nhà, xưởng, trang thiết bị, xe ô tô cơ quan để đáp ứng kịp thời và tốt nhất cho các nhu cầu công tác của các đơn vị trong Trường.

- Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, các nơi công cộng... thường xuyên giữ gìn sạch sẽ, đóng và mở cửa đúng giờ, tạo điều kện tốt nhất để phục vụ các hoạt động trong nhà trường. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên của trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt vui chơi...

- Chịu trách nhiệm việc chống xuống cấp nhà, xưởng, phòng thí nghiệm do nhà trường quản lý.

- Quản lý điện thoại tại các đơn vị làm việc trong trường, bảo quản và bảo đảm điện thoại công vụ hoạt động thông suốt, quản lý và thực hiện việc thu tiền điện, tiền nước tại các đơn vị dịch vụ trực thuộc...

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của Trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị.

- Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của Trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản: nhà cửa, đất đai, đường sá, sân bãi, cây xanh,... do các đơn vị quản lý sử dụng.

- Trực tiếp quản lý sử dụng tài sản chung của nhà trường. Tổ chức kiểm tra lập kế hoạch sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định. Ðề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm.

- Chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu xây dựng, mua sắm, sửa chữa nhà, xưởng, trang thiết bị, xe ô tô cơ quan để đáp ứng kịp thời và tốt nhất cho các nhu cầu công tác của các đơn vị trong Trường.

- Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, các nơi công cộng... thường xuyên giữ gìn sạch sẽ, đóng và mở cửa đúng giờ, tạo điều kện tốt nhất để phục vụ các hoạt động trong nhà trường. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên của trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt vui chơi...

- Chịu trách nhiệm việc chống xuống cấp nhà, xưởng, phòng thí nghiệm do nhà trường quản lý.

- Quản lý điện thoại tại các đơn vị làm việc trong trường, bảo quản và bảo đảm điện thoại công vụ hoạt động thông suốt, quản lý và thực hiện việc thu tiền điện, tiền nước tại các đơn vị dịch vụ trực thuộc...

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

  • ThS. Lê Thị Nga, Trưởng Phòng
  • ThS. Phùng Lê Cang (Phó Trưởng phòng)
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi (Phó Trưởng phòng)
  • Ông Trần Đình Giang (Phó Trưởng phòng)

 

Thông báo, Quy định, Biểu mẫu

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.