TRANG NHẬP DỮ LIỆU ONLINE

DANH SÁCH SÁCH/CHƯƠNG SÁCH(*) CHUYÊN KHẢO
DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH
DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

Khi quý thầy cô nhập dữ liệu lưu ý:
Bước 1: Chọn năm
Bước 2: Chọn loại dữ liệu mình cần nhập (sách, hay tạp chí)
Bước 3: Điền các thông tin liên quan đến dữ liệu mình cần nhập.
Cảm ơn quý thầy cô đã hỗ trợ.
Lưu ý:
- Mỗi lần nhập cho 1 bài báo, hoặc quyển sách
- Đối với sách: 
1. Đề nghị ghi rõ loại hình sách (sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn, từ điển,…)
2. Đối với chương sách đề nghị ghi rõ loại hình và tên sách tương ứng

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.