QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin về 3 công khai; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; giảng viên ...

Triết lý giáo dục

Học thuật; Sáng tạo; Phục vụ; Vì người học và Học tập suốt đời.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

BA CÔNG KHAI

Năm 2020-2021

  • Công khai chất lượng đào tạo Sau đại học

  • Cam kết chất lượng đào tạo Sau Đại học

  • Công khai thông tin chất lượng đào tạo Đại học năm học 2020-2021:

    Mẫu 18
  • Cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2020-2021: 
    Mẫu 17

CÔNG KHAI khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy

Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2019
cslt.jpg
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.