PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ các thông tin cho học viên, nghiên cứu sinh về chương trình đào tạo, ...
Image
Our mission

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác đào tạo ở bậc sau đại học của Trường theo đúng quy định của pháp luật. Đề xuất các phương hướng, kế hoạch liên quan đến đào tạo sau đại học. Triển khai chiến lược phát triển về đào tạo sau đại học của Trường và điều phối hoạt động của các Khoa trong mảng công tác này.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác tổng hợp liên quan đến đào tạo sau đại học của Trường, bao gồm: thi tuyển sinh; phối hợp với các khoa để tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập; quản lý tiến độ học tập của học viên; tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, triển khai thực hiện các thủ tục cấp phát văn bằng...

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và phương thức đào tạo sau đại học của Trường. Tổ chức cập nhật và hoàn thiện chương trình giảng dạy - học tập ở bậc sau đại học.

- Ban hành mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo sau đại học đối với các ngành học.

- Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu về hoạt động đào tạo sau đại học theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn... liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

Trưởng phòng: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo
Email: thaodp@hcmus.edu.vn
Điện thoại:  08 8350097
Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng Đào tạo SĐH

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Vinh (Phó Trưởng phòng)
Email: nxvinh@hcmus.edu.vn 
Điện thoại: 08 8350097
Lĩnh vực phụ trách: Phó Trưởng Phòng đào tạo SDH

Chuyên viên: Trần Đan Thu
Email: thutd@hcmus.edu.vn 
Điện thoại 08 8350097
Lĩnh vực phụ trách: quản lý đào tạo thạc sĩ

Chuyên viên: Trần Thị Phượng Giang
Email: ttpgiang@hcmus.edu.vn 
Điện thoại 08 8350097
Lĩnh vực phụ trách: quản lý đào tạo tiến sĩ

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Bảo Nghi
Email: nnbnghi@hcmus.edu.vn
Điện thoại : 08 8350097
Lĩnh vực phụ trách: quản lý học viên cao học

Chuyên viên: Quách Ngọc Mai
Email: qnmai@hcmus.edu.vn
Điện thoại : 08 8350097

Chuyên viên: Tôn Nữ Minh Tâm
Email: tnmtam@hcmus.edu.vn
Điện thoại : 08 8350097

Quy chế - Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các chuyên ngành tiến sĩ
Khung chương trình các học phần tiến sĩ
Danh mục các chuyên đề tiến sĩ
Chuẩn đầu ra sau đại học

Thông tin cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

Thông tin Tuyển sinh

TRA CỨU ĐIỂM THI CAO HỌC

cslt.jpg
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.