Hội đồng Khoa học và Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng

   Chủ tịch

2

 PGS.TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch

3

GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch

4

 ThS. Phùng Quán, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

   Ủy viên, Thư ký

5

 PGS.TS. Trần Cao Vinh, Bí thư Đảng ủy

   Ủy viên

6

 PGS.TS. Trần Văn Mẫn, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

   Ủy viên

7

 GS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

   Ủy viên

8

 TS. Trần Thái Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo

   Ủy viên

9

 PGS. TS. Ngô Đại Nghiệp, Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại

   Ủy viên

10

 ThS. Hà Minh Ninh, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế

   Ủy viên

11

 PGS.TS. Mai Hoàng Biên, Trưởng Khoa Toán – Tin học

   Ủy viên

12

TS. Đinh Bá Tiến, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

   Ủy viên

13

 PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương, Trưởng Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học

   Ủy viên

14

 PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

15

 PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Khoa Hóa học

   Ủy viên

16

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

   Ủy viên

17

 TS. Bùi Trọng Tú, Trưởng Khoa Điện tử – Viễn thông

   Ủy viên

18

 PGS.TS. Đào Nguyên Khôi, Trưởng Khoa Môi trường

   Ủy viên

19

 PGS.TS. Phạm Trung Hiếu, Trưởng Khoa Địa chất

   Ủy viên

20

 PGS.TS. Phạm Văn Phúc, Viện trưởng Viện tế bào gốc

   Ủy viên

21

 GS.TS. Trần Linh Thước, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học

   Ủy viên

22

 GS.TS. Đặng Đức Trọng, Khoa Toán – Tin học

   Ủy viên

23

 GS.TS. Bùi Xuân Hải, Khoa Toán – Tin học

   Ủy viên

24

 GS.TS. Đinh Sỹ Hiền, Khoa Điện tử – Viễn thông

   Ủy viên

25

 PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương – Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng khoa KHLN

   Ủy viên

26

 GS.TS. Châu Văn Tạo, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

27

 GS.TS. Lê Văn Hiếu, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

   Ủy viên

28

 GS.TS. Lê Hoài Bắc – Khoa Công nghệ thông tin

   Ủy viên

29

 GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh – Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật

   Ủy viên