Tuyên bố Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

SỨ MẠNG

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Science (Khoa học)
 • Creativity (Sáng tạo)
 • Integration (Hội nhập)
 • Empathy (Sự thấu cảm)
 • Nurture (Nươi dưỡng đam mê)
 • Community (Hướng đến cộng đồng)
 • Empowerment (Trao quyền kiến tạo)

TẦM NHÌN 2030

Trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của kinh tế tri thức và kinh tế số.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 • Student-centered (Người học là trung tâm)
 • Comprehensive education (Giáo dục toàn diện)
 • Knowledge co-creation (Kiến tạo tri thức)
 • Lifelong learning (Học tập suốt đời)
 • Community engaged (Phục vụ cộng đồng)