Các Khoa và Viện đào tạo

Trưởng khoa:

TS. Đinh Bá Tiến

Phó Trưởng khoa:

  • PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ
  • TS. Lâm Quang Vũ
  • ThS. Văn Chí Nam

Trưởng khoa:

PGS. TS. Huỳnh Văn Tuấn

Phó Trưởng khoa:

PGS. TS. Trần Thiện Thanh

Trưởng khoa:

PGS. TS. Phạm Trung Hiếu

Trưởng khoa:

PGS. TS. Mai Hoàng Biên

Phó Trưởng khoa:

  • TS. Hoàng Văn Hà
  • ThS. Võ Đức Cẩm Hải

Trưởng khoa:

TS. Bùi Trọng Tú

Phó Trưởng khoa:

  • TS. Đặng Lê Khoa
  • ThS. Cao Trần Bảo Thương

Trưởng khoa:

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân

Phó Trưởng khoa:

PGS. TS. Hà Thúc Chí Nhân

Trưởng khoa:

PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân

Phó Trưởng khoa:

  • PGS.TS. Nguyễn Công Tránh
  • ThS. Nguyễn Thu Hương

Trưởng khoa:

PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương

Phó Trưởng khoa:

PGS. TS. Trương Hải Nhung

Trưởng khoa:

PGS. TS. Đào Nguyên Khôi

Trưởng khoa:

PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương

Trưởng khoa:

PGS.TS. Phạm Văn Phúc