PHÒNG CHỨC NĂNG

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Nguyễn Thị Thắm
 • ThS. Trần Quốc Đạt

Trưởng phòng:

TS. Trần Thái Sơn

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Lê Văn Lai
 • ThS. Phạm Thị Thuận

Trưởng phòng:

PGS.TS Nguyễn Tuyết Phương

Phó Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Xuân Vinh

Trưởng phòng:

ThS. Phan Ngô Hoang

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan
 • CN. Hoàng Văn Hiệp

Trưởng phòng:

TS. Trịnh Thanh Đèo

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
 • ThS. Nguyễn Thiện Triều

Trưởng phòng:

PGS.TS Trần Văn Mẫn

Phó Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Hoàng Chương

Trưởng phòng:

PGS.TS Ngô Đại Nghiệp

Phó Trưởng phòng:

TS. Võ Hồng Hải

Trưởng phòng:

ThS. Lê Thị Nga

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi
 • ThS. Nguyễn Văn Tịnh
 • CN. Trần Đình Giang

Trưởng phòng:

ThS. Hà Minh Ninh

Phó Trưởng phòng:

ThS. Trương Quan Thế

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Hoàng Thanh Tú (phụ trách phòng)
 • CN. Nguyễn Nhật Tài

Trưởng phòng:

ThS. Phùng Quán

Phó Trưởng phòng:

 • ThS. Nguyễn Thị Kim Chi
 • ThS. Phùng Lê Cang