Quy trình – Biểu mẫu

 • Công tác sinh viên

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động hỗ trợ người học (do Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Cơ sở vật chất - Thiết bị

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đăng ký sử dụng phòng học, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất của Nhà trường (do Phòng Quản trị thiết bị chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Đào tạo (bậc đại học)

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đào tạo bậc cử nhân cho người học (do Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Đào tạo (bậc sau đại học)

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đào tạo bậc sau đại học cho người học (do Phòng Đào tạo Sau đại học chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Khảo thí và đảm bảo chất lượng

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường (do Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Quan hệ đối ngoại và hợp tác

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đón tiếp đoàn vào, thủ tục đoàn ra, ký kết hợp tác trong và ngoài nước, các hoạt động đối ngoại của Nhà trường (do Phòng Quan hệ đối ngoại chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Kế hoạch - Tài chính

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán và theo dõi kế hoạch chiến lược của Nhà trường (do Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Khoa học - Công nghệ

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động hỗ trợ đăng ký, thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (do Phòng Khoa học – Công nghệ chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Thanh tra - Pháp chế

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động thanh tra đào tạo nội bộ và các văn bản quy phạm pháp luật, quy định nội bộ (do Phòng Thanh tra – Pháp chế chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Tổ chức - Hành chính

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động hỗ trợ Viên chức – Người lao động, hợp đồng lao động, thi đua, khen thưởng và một số thủ tục hành chính trong Nhà trường (do Phòng Tổ chức – Hành chính chịu trách nhiệm cập nhật)

 • Truyền thông & Sản phẩm thương hiệu

  Nơi cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động truyền thông nội bộ, thủ tục cấp email, thẻ VC-NLĐ,… (do Phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm cập nhật)