Phòng Đào tạo sau Đại học

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024

     THÔNG BÁO Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024         Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-KHTN ngày 07/09/2023 của Hiệu…

Biểu mẫu – Phòng Đào tạo Sau Đại học

Các văn bản – biểu mẫu theo quy định do Phòng Đào tạo Sau Đại học cung cấp.

Hướng dẫn hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Học viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm

Hướng dẫn quy trình và thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

Học viên vui lòng xem hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     …

Lịch thi kết thúc môn học học phần 2 lớp cao học khóa 2017 đợt 1 + đợt 2 (cập nhật mới)

Xem file đính kèm

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG…

Thông báo về việc đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT đợt thi tháng 7 năm 2018

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                              CỘNG HÒA XÃ…

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     …

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Hoài Trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    …

Đăng ký môn Thực tập phân tích dụng cụ 2 lớp cao học ngành Hóa phân tích khóa 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THÔNG BÁO…

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Kim Ngọc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    …