Thông báo về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường năm học 2023 – 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 168/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường

năm học 2023 – 2024

________________________

Nhà trường thông báo đến các sinh viên/học viên có nhu cầu nội trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian và link đăng ký:
  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 10/7/2023.
  • Link đăng ký: https://forms.office.com/r/08cKbCd3pV
     Ghi chú: Danh sách nội trú: dự kiến công bố ngày 13/7/2023
  1. Các hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • 03 bảng photo CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • 02 tấm hình 3×4 (chụp không quá 3 tháng)
  • Lệ phí nội trú:

 

STT

Loại phí

Nội dung chi tiết

Số tiền

1

Phí nội trú (không bao gồm chi phí điện, nước và gửi xe)

Phòng giá 150.000đ/ tháng (Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 2, năm học 2022 – 2023)

+ Từ 01/8/2023 – 31/7/2024: 1.800.000đ

+ Từ 01/9/2023 – 31/7/2024: 1.650.000đ

Phòng giá 200.000đ/ tháng

+ Từ 01/8/2023 – 31/7/2024: 2.400.000đ

+ Từ 01/9/2023 – 31/7/2024: 2.200.000đ

Phòng giá 700.000đ/ tháng

+ Từ 01/8/2023 – 31/7/2024: 8.400.000đ

+ Từ 01/9/2023 – 31/7/2024: 7.700.000đ

+ Từ 01/8/2023 – 29/2/2024: 4.900.000đ

+ Từ 01/9/2023 – 29/2/2024: 4.200.000đ

2

Thế chân tài sản

Sẽ trả lại sau khi người nội trú thanh lý hợp đồng

500.000 đ

3

Phí hồ sơ

Bao gồm: hợp đồng nội trú, hồ sơ khai báo nhân khẩu (theo quy định) và thẻ nội trú (thẻ từ)

50.000 đ

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân