Lịch học môn Tin học cho Hóa học

Lịch học môn Tin học cho Hóa học
Môn TIN HỌC CHO HÓA HỌC bắt đầu học từ tuần lễ 11/03/2019. Sinh viên học lý thuyết và thực hành tại phòng thực hành như TKB sau:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Số sv tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Tuần bd Ngày đầu tuần
CHE00012 Tin học cho Hoá học 18HOH_1 40 PMT_CNTT cs2:PMT_NĐH4.2 5 1 2.5 30 11/03/2019
CHE00012 Tin học cho Hoá học 18HOH_2 40 PMT_CNTT cs2:PMT_NĐH4.2 5 3.5 2.5 30 11/03/2019
CHE00012 Tin học cho Hoá học 18HOH_3 40 PMT_CNTT cs2:PMT_NĐH4.2 5 6 2.5 30 11/03/2019
CHE00012 Tin học cho Hoá học 18HOH_4 40 PMT_CNTT cs2:PMT_NĐH4.2 5 8.5 2.5 30 11/03/2019