Thẻ: Phòng Đào tạo

Thông báo nộp học phí HK3/23-24 đối với sinh viên học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp
Bài viết

Thông báo nộp học phí HK3/23-24 đối với sinh viên học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:       /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học và Cao đẳng – đợt tháng 5/2024 (tất cả chương trình)
Bài viết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học và Cao đẳng – đợt tháng 5/2024 (tất cả chương trình)

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2024 cho tất cả sinh viên chương trình đại trà, chương trình tài năng, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến trong các file đính kèm. Sinh viên lưu ý các vấn đề sau: Kiểm tra tất cả...

Thông báo địa điểm học cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về sau
Bài viết

Thông báo địa điểm học cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về sau

THÔNG BÁO (Về địa điểm học cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về sau)  Căn cứ theo kế hoạch và lộ trình triển khai giảng dạy của Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường)...

Thông báo nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo hệ chính quy các chương trình – Đợt tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo hệ chính quy các chương trình – Đợt tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các chương trình Đợt tháng 5 năm 2024  Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh...

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy        Theo công văn số 123/TB-KHTN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc nghỉ...