Phòng Khoa học – Công nghệ

GIỚI THIỆU

IMG_8360
Trưởng phòng:

PGS. TS. Trần Văn Mẫn

0523-Nguyễn Hoàng Chương
Phó Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Hoàng Chương

Phòng KH&CN có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện quản lý khoa học công nghệ, các Trung tâm nghiên cứu khoa học, các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) đề tài các cấp (Nghị định thư, cấp Nhà nước, cấp ĐHQG, cấp Bộ, cấp Sở, cấp cơ sở…), chuyển giao công nghệ (CGCN), vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ, các dự án NCKH hợp tác quốc tế và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tổ chức các hoạt động KHCN và các hoạt động khác có liên quan.

 1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các Khoa lập kế hoạch KHCN.
 2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ NCKH – CGCN của trường.
 3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị.
 4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách NCKH, triển khai công nghệ.
 5. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực KHCN.
 6. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường trang thiết bị PTN thông qua các dự án phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.
 7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường.
 8. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức công tác nghiên cứu khoa học sinh viên, theo dõi hoạt động  nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
 9. Phối hợp với các khoa và trung tâm trong việc hợp tác KHCN với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, chọn lựa đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
 10. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong trường.
 11. Phối hợp với phòng thanh tra pháp chế – sở hữu trí tuệ  quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, viên chức và sinh viên.
 12. Có trách nhiệm quản lý hoạt động của các Trung tâm NCKH và CGCN.
 13. Phụ trách mảng thông tin liên quan đến các hoạt động KHCN trên trang web/bản tin của trường.
 14. Phụ trách văn phòng Tòa soạn chi nhánh của Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM tiếp nhận bài gởi đăng tạp chí và xử lý xuất bản Chuyên san Khoa học Tự nhiên.
 1. PGS. TS. Trần Văn Mẫn – Trưởng phòng

E-mail: tvman@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1401

 1. TS. Nguyễn Hoàng Chương – Phó Trưởng phòng

E-mail: nhchuong@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1401

 1. ThS. Võ Thị Mai Thuận – Chuyên viên

E-mail: vtmthuan@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1400

Văn phòng: F07

 1. CN. Hồ Ngọc Trang Anh – Chuyên viên

E-mail: hntanh@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1400

Văn phòng: F07

 1. CN. Nguyễn Hà Thương – Chuyên viên

E-mail: nhthuong@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1400

Văn phòng: F07

 1. ThS. Nguyễn Thị Thảo –Chuyên viên
  phụ trách Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Email: thao_bcsan@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1402

Văn phòng: F103

 1. CN. Võ Thị Tâm Minh – Chuyên viên
  phụ trách Chuyên san Khoa học Tự nhiên

E-mail: vttminh@hcmus.edu.vn

ĐT: (08) 73 089 899/1402

Văn phòng: F103

BÀI VIẾT KHÁC

 • All
 • Nghiên cứu
 • Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ

THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

Thư mời tham gia viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững (GTSD2024). Hội nghị GTSD2024 sẽ được tổ chức…

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

TB SỐ 2 HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

THÔNG BÁO SỐ 1 HNKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2024

  THÔNG BÁO SỐ 1 HNKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN TỈNH TÂY NINH NĂM 2025

Thông báo vv đặt hàng nhiệm vụ KHCN Tây Ninh năm 2025

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA KC.15 – CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

   Theo công văn số 12/ĐHQG-KHCN 05/01/2024 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp...