Biểu mẫu – Phòng Khoa học Công nghệ

Các văn bản – biểu mẫu theo quy định do Phòng Khoa học Công nghệ cung cấp:

ĐĂNG KÝ MỚI ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM (LOẠI A, B , C …)

Chủ nhiệm đề tài đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG trực tuyến theo hướng dẫn và biểu mẫu có tại website: https://pms.vnuhcm.edu.vn

Link G.Form đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025: https://forms.gle/EXmozMwYteVJ6BVE6

QĐ 193 QĐ-ĐHQG 22.3.2012 QUY ĐỊNH VỀ TÔT CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG-HCM

CV 521 ĐHQG-HCM VV HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHCN CẤP ĐHQG-HCM NĂM 2025

 

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ:

A/ MỞ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KINH PHÍ

Quy trình thực hiện đề tài: QĐ 3061 QĐ-KHTN VV QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TRƯỜNG

T00/ Trang bìa Thuyết minh: T00. (3BẢN) – TRANG BÌA

T01/ Thuyết minh: T01. (3BẢN) – THUYẾT MINH + LÝ LỊCH KHOA HỌC

Lý lịch Khoa học: LÝ LỊCH KHOA HỌC

1/ Hợp đồng nghiên cứu khoa học (HĐ NCKH): 1. (4BẢN) HĐ NCKH

2/ Dự toán: 2. (3BẢN) DỰ TOÁN

3/ Giấy đề nghị Thanh toán tiền công: 3. (2BẢN) GĐN CHUYỂN KHOẢN

4/ Hợp đồng Thuê khoán chuyên môn của Chủ nhiệm (HĐ TKCM CN): 4. (3BẢN) HĐ TKCM CHỦ NHIỆM

5/ Hợp đồng Thuê khoán chuyên môn của Thành viên (HĐ TKCM TV): 5. (3BẢN) HĐ TKCM THÀNH VIÊN

6/ Biên bản thanh lý HĐ TKCM CN: 6. (2BẢN) BB THANH LÝ TKCM CHỦ NHIỆM

7/ Biên bản thanh lý HĐ TKCM TV: 7. (2BẢN) BB THANH LÝ TKCM THÀNH VIÊN

8/ Biên bản thanh lý HĐ NCKH: 8. (1BẢN) BB KẾT QUẢ CHỦ NHIỆM

9/ Biên bản bàn giao sản phẩm HĐ TKCM CN: 9. (1BẢN) BB KẾT QUẢ THÀNH VIÊN

10/ Biên bản bàn giao sản phẩm HĐ TKCM TV: 10. (3BẢN) BB THANH LÝ HĐ NCKH

11/ Giấy đề nghị thanh toán Hóa đơn: 11. (1BẢN) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN+HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Trường hợp triển khai theo dạng hợp đồng nhóm:

12/ Giấy ủy quyền:  NEW 12. (3BẢN) GIẤY ỦY QUYỀN

13/ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn cho nhóm thực hiện (HĐ TKCM NHÓM): NEW 13. (3BẢN) HĐ TKCM NHÓM

14/ Biên bản thanh lý HĐ TKCM NHÓM: NEW 14. (2BẢN) BB HĐ TKCM NHÓM

15/ Biên bản bàn giao sản phẩm  HĐ TKCM NHÓM: NEW 15. (1BẢN) BB KẾT QUẢ HĐ NHÓM

16/ Giấy xác nhận phối hợp: MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP

B/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NGHIỆM THU:

Quy trình nghiệm thu đề tài:  QĐ 1285 QĐ KHTN BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG

Công văn hướng dẫn công nhận sản phẩm: CV 59 KHTN-KHCN VV HƯỚNG DẪN CÔNG NHẬN SẢN PHẨM

Quy định Giải quyết các đề tài trể hạn: QĐ 2042 QĐ-KHTN BAN HÀNH QĐ GIẢI QUYẾT CÁC ĐT NCKH CẤP CƠ SỞ TRỂ HẠN

1/ Đơn đề nghị nghiệm thu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

2/ Báo cáo tổng hợp: MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP

3/ Mẫu xác nhận đào tạo đại học: MẪU XÁC NHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

4/ Mẫu xác nhận đào tại sau đại học: MẪU XÁC NHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

5/ Biểu mẫu nhập thống kê: BIỂU MẪU NHẬP THỐNG KÊ (CHỈ GỬI LẠI FILE MỀM)

6/ Phiếu gia hạn thời gian thực hiện: MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG

7/ Phiếu cam kết nghiệm thu: MẪU CAM KẾT NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG

 

ĐỀ TÀI SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỒ SƠ GIẢI NGÂN KINH PHÍ

1. HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN – CHỦ NHIỆM

2. HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN – THÀNH VIÊN

3. BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN – CHỦ NHIỆM

4. BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN – THÀNH VIÊN

5. BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM – CHỦ NHIỆM

6. BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM – THÀNH VIÊN

7. BIÊN NHẬN THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN- CHỦ NHIỆM

8. BIÊN NHẬN THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

9. GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NGUYÊN VẬT LIỆU

10. GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP QLP

11. GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CÔNG TÁC THEO ĐỀ TÀI

12. GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÍ CÔNG TÁC + BẢNG KÝ NHẬN PHỤ CẤP LƯU TRÚ

13.GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG

14. MẪU ĐƠN XIN GIA HẠN ĐT

HỒ SƠ NGHIỆM THU Ở CƠ SỞ

15. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ TÀI SỞ KH&CN

16. GIẤY ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SỞ KH&CN CẤP CƠ SỞ

17. BÁO CÁO TÓM TẮT (SỞ KH-CN)

18. GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÙ LAO HỌP HĐ NGHIỆM THU CƠ SỞ

HƯỚNG DẪN CẤP KP ĐỢT 3 VÀ KẾT THÚC NV

HỒ SƠ SAU NGHIỆM THU

A. HỒ SƠ GIAO QUYỀN

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ GIAO QUYỀN

0. CV-272 huong dan hs giao quyen

0. Nghi dinh 70_2018_1552018_Quy dinh ve xu ly tai san

1. CV đề nghị giao quyền ĐXĐ TK

1a. CV đề nghị giao quyền

2. Phương án về giao quyền tài sản ĐXĐ TK

2a. Phương án về giao quyền tài sản

3. Báo cáo tài sản MẪU – THAM KHẢO

4. BB Kiểm kê TS THAM KHẢO

4. Biên bản kiểm kê tài sản

5. BBTL 100% ngân sách

5. BBTL có Đối ứng

5. Mẫu BBTL Hợp đồng -theo TT05f(17.3.2021)

B. NỘP HỒ SƠ NGHIÊM THU Ở SỞ

1. 1. Hướng dẫn nộp hồ sơ tại Thư ký

1. 2. Báo cáo tổng hợp

1. 3. Báo cáo tóm tắt

1. 4. Báo cáo hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu T12 2022

1.5. BC Kết quả tự đánh giá

2. 1. Phiếu đăng ký kết quả thực hiện NV

2. 2. Phiếu mô tả công nghệ (mảng TN và SP là TBI)

2. 3. Mẫu ghi nhận TSTT (nếu SP có đăng ký TSTT)

4. Mẫu nhãn dán trên các đĩa CD

5. Hướng dẫn nộp HS ĐKKQ NV – SỞ

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

 

ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM (LOẠI A, B , C …)

HỒ SƠ NGHIỆM THU

Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại

Giấy đề nghị HĐ NGHIỆM THU đề tài cấp ĐHQG-HCM

Mẫu Giấy xác nhận đào tạo Đại học 27.2

Mẫu Giấy xác nhận kết quả đào tạo SAU ĐH 27.2

Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu

R05 – Báo cáo tóm tắt 02-2024

R08 – BÁO CÁO TỔNG KẾT – QUYỂN 1

R08 – BÁO CÁO TỔNG KẾT – QUYỂN 2

R08 – BÁO CÁO TỔNG KẾT – QUYỂN 3

 

MỘT SỐ HỒ SƠ BIỂU MẪU KHÁC:  PHÒNG KHCN SẼ GỬI MẪU BIỂU/HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐÍNH KÈM MỖI THÔNG BÁO TRỰC TIẾP ĐẾN EMAIL THẦY CÔ TƯƠNG ỨNG THEO TỪNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT. QUÝ THẦY CÔ CẦN THÔNG TIN KHÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ CHUYÊN VIÊN PHÒNG KHCN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI.