Quyết định ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập từ NH 2022-2023

Quyết định ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập từ NH 2022-2023
  • Quyết định 423/QĐ-KHTN ngày 16/03/2023 và Quy định về HBKK ban hành kèm theo quyết định 423/QĐ-KHTN: xem tại đây
  • Quyết định bãi bỏ Quyết định 593/QĐ-KHTN ngày 20/6/2022 ban hành Quy định về xét cấp HBKK: xem tại đây

Quyết định 423/QĐ-KHTN và Quy định ban hành kèm theo có hiệu lực từ năm học 2022-2023.