Thẻ: Phòng Tổ chức Hành chính

Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024
Bài viết

Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM gửi Thầy/Cô Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024. Link đính kèm: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-65-hdgsnn-vp-thong-bao-cac-hdgsn-ln-hdgscs-cac-ung-vien-dang-ky-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2024_775/

Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024
Bài viết

Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

1.Công văn 60/HĐGSNN-VP Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với ứng viên năm 2024 http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-60-hdgsnn-vp-thong-bao-lich-tap-huan-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-doi-voi-ung-vien-nam-2024_773/   2.Công văn 61/HĐGSNN-VP Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các HĐGS cơ sở năm 2024 http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-61-hdgsnn-vp-thong-bao-lich-tap-huan-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-doi-voi-cac-hdgs-co-so-nam-2024_774/